Teorie vědy / Theory of Science invites submissions for a thematic issue focused on the intersection of science and video games. This issue seeks to explore video games not only as objects of study but also as tools for scientific research.


Call for Papers

Gaming Science: Exploring the Intersection of Science and Video Games

Video games are one of the most popular forms of entertainment today but their potential goes far beyond that. We invite submissions for a thematic issue of Teorie vědy / Theory of Science focused on the intersection of science and video games. This issue seeks to explore video games not only as objects of study but also as tools for scientific research.

We welcome submissions of original research articles from all disciplines and schools of thought that address any of the following topics:

A) Video games as objects of scientific research

 • How do different sciences study video games (e.g., history, psychology, sociology, game studies, aesthetics, computer science, etc.)?

B) Video games as tools for scientific research

 • How do different sciences use video games in their research? For example, using games to study:

  • immersive technologies (e.g., virtual reality)

  • spatial reasoning

  • empathy and aggression

  • ethical dilemmas

C) Broader topics

 • the role of gamification in scientific research

 • the potential of video games to facilitate interdisciplinary research and collaboration

 • the philosophical, ethical, societal, educational, and other related aspects of the intersection of science and video games

Submissions should be in English or Czech and follow the guidelines for Teorie vědy / Theory of Science, available on the journal’s website.

The deadline for submissions is March 31, 2024. Please direct any inquiries to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We look forward to receiving your submissions!

Ivo Pezlar and Helena Bendova, editors
https://teorievedy.flu.cas.cz 

LINK: https://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/announcement/view/107 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

 

CZECH VERSION

Výzva pro autory

Hraní vědy: zkoumání průsečíku vědy a videoher

Videohry jsou jednou z nejoblíbenějších forem zábavy současnosti, ale jejich potenciál tím zdaleka nekončí. Zveme proto k podávání příspěvků do tematického čísla Teorie vědy / Theory of Science zaměřeného na průsečík vědy a videoher. Cílem tohoto čísla je prozkoumat videohry nejen jako předmět vědeckého bádání, ale i jako nástroj vědeckého výzkumu.

Vítané jsou původní odborné studie ze všech vědeckých disciplín, které se zabývají některým z následujících témat:

A) Videohry jako předmět vědeckého výzkumu

 • Jakými způsoby různé vědy zkoumají videohry (např. historie, psychologie, sociologie, herní studia, estetika, informatika atd.)?

B) Videohry jako nástroj vědeckého výzkumu

 • Jakými způsoby různé vědy využívají videohry ve svém výzkumu? Např. využití her ke studiu: 

  • imerzivních technologií (např. virtuální realita)

  • prostorové orientace

  • empatie a agrese

  • etických dilemat

C) Širší témata

 • role gamifikace ve vědeckém výzkumu

 • potenciál videoher pro rozvoj mezioborového výzkumu a spolupráce

 • filosofické, etické, společenské, vzdělávací a další související aspekty týkající se průsečíku vědy a videoher

Příspěvky mohou být v angličtině nebo v češtině a měly by dodržovat pokyny pro autory, které jsou k dostupné na webových stránkách časopisu Teorie vědy / Theory of Science.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je 31. března 2024. Případné dotazy směřujte na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Těšíme se na vaše příspěvky!

Ivo Pezlar a Helena Bendová, editoři
https://teorievedy.flu.cas.cz 

LINK: https://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/announcement/view/107